نام پدر: ابراهیم
تاریخ تولد: 20-4-1343 شمسی
محل تولد: تهران 
بسیجی-مجرد
دیدبان
تاریخ شهادت : 6-1-1367 شمسی
محل شهادت : پنجوین 
گلزارشهدا:بهشت زهرا
قطعه:40  ردیف:6   شماره مزار:12 
تهران