نام پدر: عباس
تاریخ تولد: 2-1-1324 شمسی
محل تولد: اصفهان - گلپایگان
فرمانده توپ
تاریخ شهادت : 26-12-1364 شمسی
محل شهادت : فاو  
 گلزارشهدا:زرنجان 
اصفهان - گلپایگان