نام پدر: خسرو

تاریخ تولد: 1-9-1346 شمسی
محل تولد: شهرضا

سرباز-مجرد

خدمه توپ
تاریخ شهادت : 10-5-1367 شمسی
محل شهادت : جزیره مجنون
گلزار شهدا:علی آباد جمبزه 

اصفهان - سمیرم سفلی