فرزند  : نصرت الله   

عضویت : وظیفه

   تاریخ تولد :1346/4/2 شمسی 

محل تولد: زنجان

 تاریخ شهادت : 1365/10/21شمسی  

 محل شهادت : شلمچه  

   محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار 2 دسته 2

گلزار شهدای :رامین

 از توابع معجزات استان زنجان