نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد: 3-2-1344 شمسی

محل تولد: خوزستان - آبادان 

سرباز-مجرد

فرمانده توپ

تاریخ شهادت : 18-1-1367 شمسی

محل شهادت : جزیره مجنون -پافندی

گلزار شهدا:دهبارز 

هرمزگان - رودان