نام پدر: محمدقلی
تاریخ تولد: 3-5-1348 شمسی
محل تولد: مازندران - ساری 
سرباز-مجرد
دیدبان
تاریخ شهادت : 28-1-1367 شمسی
محل شهادت : فاو-پدافندی
گلزار شهدا: خیراباد 
مازندران - نکا