نام پدر: علی
تاریخ تولد: 15-2-1347 شمسی
محل تولد: اصفهان - تیران و کرون - تیران
تاریخ شهادت : 27-2-1368 شمسی
محل شهادت : خرمشهر 
نام گلزار:گلستان شهدا 
اصفهان