نام پدر: عزیزاله

تاریخ تولد: 12-8-1346 شمسی

محل تولد: مرکزی - شازند 

بسیجی-مجرد

خدمه توپ

تاریخ شهادت : 4-1-1367 شمسی

محل شهادت : خرمال عراق-والفجر۱۰

گلزار شهدا: ازنا  

  مرکزی - شازند