نام پدر: عبداله
تاریخ تولد:9-10-1343 شمسی
محل تولد:همدان - بهار 
پاسدار-مجرد
دفتر فرماندهی
تاریخ شهادت : 10-12-1364 شمسی
محل شهادت : فاو 
والفجر8
 نام گلزار:بهار 
همدان - بهار