نام پدر: محراب
تاریخ تولد: 6-11-1345 شمسی
محل تولد: 
سرباز-مجرد
فرمانده توپ
تاریخ شهادت : 28-1-1367 شمسی
محل شهادت : فاو-پدافندی
گلزار شهدا:امیدیه 
خوزستان