نام پدر: عباسعلی
تاریخ تولد: 14-4-1344 شمسی
محل تولد: اصفهان
سرباز-مجرد
هدایت اتش
تاریخ شهادت : 4-4-1364 شمسی
محل شهادت : جنوب 
گلزار شهدا: گلستان شهدا
اصفهان