نام پدر: نقدعلی

تاریخ تولد: 2-8-1346 شمسی

محل تولد: آذربایجان شرقی - بستان آباد 

سرباز-مجرد

فرمانده توپ

تاریخ شهادت : 23-11-1366 شمسی

محل شهادت : ماووت-بیت المقدس۲

گلزار شهدا: هلان 

آذربایجان شرقی - بستان آباد