نام پدر: شوکت بگ
تاریخ تولد: 5-6-1343 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - کنگاور
تاریخ شهادت : 8-12-1364 شمسی
محل شهادت : سلیمانیه 
گلزارشهدا:عبدالتاجدین
 کرمانشاه - کنگاور