نام پدر: حسین
تاریخ تولد: 1-3-1356 شمسی
محل تولد: زرند
تاریخ شهادت : 30-11-1381 شمسی
سیرچ کرمان
سانحه هوایی  
گلزارشهدا:داهوئیه 
کرمان - زرند