نام پدر: رجب علی
تاریخ تولد: 1-4-1346 شمسی
محل تولد: خوزستان - آبادان 
سرباز-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 19-1-1367 شمسی
محل شهادت : شاخ شمیران
والفجر10
گلزارشهدا:کرکوند
اصفهان - مبارکه