نام پدر: حبیب
تاریخ تولد: 13-4-1345 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - مرند 
سرباز-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 8-12-1364 شمسی
محل شهادت : سلیمانیه 
گلزارشهدا:جواش
آذربایجان شرقی - مرند