نام پدر: عباس علی
تاریخ تولد: 20-6-1347 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - نیشابور 
سرباز-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 31-6-1366 شمسی
محل شهادت : بانه 
گلزار شهدا:بهشتفضل
خراسان رضوی - نیشابور