نام پدر: سلیمان 

تاریخ تولد: 10-3-1343 شمسی

محل تولد: اردبیل - گرمی

سرباز-مجرد

خدمه توپ

تاریخ شهادت : 27-12-1362 شمسی

محل شهادت : جزیره مجنون-خیبر

گلزار شهدا :دمیرچی درسی

 اردبیل - گرمی