فرزند  : حسن علی     

      عضویت : بسیجی  

                تاریخ تولد: 20-8-1344 شمسی              

               محل تولد: تهران                

         تاریخ شهادت :1364/12/12 شمسی         

           محل شهادت : مجنون              

        محل خدمت : دیده بانی           

گلزار شهدا: بهشت زهرا   

قطعه:53 ردیف:55 شماره مزار:8 

تهراناز راست : شهید حسن شمیرانی . نمی دانم . شهیدمحمد علی کرمی . جعفر شعبانی . نفر جلو هم مهدی یوسفی 


از راست ایستاده : یزدان زالی پولی . حسین شیرین . حجت ایروانی . حسن رضایی . حمید خسروی . مهدی یوسفی . شهریتر شجاع . نمی دانم . 

نشسته از راست : روح الله محمدی . مهدی خوشدل . شهید کاظم بانان متقی . شهید حسن شیری . ولی حسین ورمرزیار . محمد سنبری

اواخر ۱۳۶۴ موقعیت شهید مهرآبادی . چهارراه صاحب الزمان .