فرزند  : محمد  

تاریخ تولد:1341/12/2 شمسی 

محل تولد:مرکزی-تفرش 

عضویت : رسمی 

   تاریخ شهادت : 1366/1/22شمسی  

   محل شهادت : شلمچه

گلزارشهدا:بهشت زهرا

قطعه29  ردیف81  شماره مزار۳

تهران