نام پدر: حسینعلی
تاریخ تولد: 18-2-1377 شمسی
محل تولد: اصفهان - گلپایگان
سرباز-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 5-5-1367 شمسی
محل شهادت : جزیره مجنون
گلزار شهدا: سعیداباد 
اصفهان - گلپایگان