نام پدر: اسماعیل
تاریخ تولد: 1-1-1347 شمسی
محل تولد: مازندران - گلوگاه 
سرباز-مجرد
بی سیم چی
تاریخ شهادت : 4-9-1365 شمسی
محل شهادت : جنوب-پدافندی
گلزار شهدا: سفیدچاه 
مازندران - بهشهر