فرزند  : علی 

تاریخ تولد:1334/3/17 شمسی

محل تولد: تهران

    متاهل    

عضویت : بسیجی 

  تاریخ شهادت :1365/11/18 شمسی  

    محل شهادت : شلمچه    

      محل خدمت : 40 بعثت      

گلزار شهدا:بهشت زهرا سلام الله   

  قطعه 29   ردیف  44   شماره15 

تهران