نام پدر: محمداسمعیل
تاریخ تولد: 15-4-1344 شمسی
محل تولد: مازندران - جویبار 
سرباز-مجرد
خدمه توپ
تاریخ شهادت : 8-12-1364 شمسی
محل شهادت : مریوان-والفجر۹
گلزار شهدا: موحدین دخانیات 
مازندران - قائم شهر